Aktualności

Jesteś tu: » Aktualności


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  DLA UCZNIÓW KLAS II - VI ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 1 WRZEŚNIA O GODZINIE 9:00.

ZAPRASZAMY! 

Zapraszamy nauczycieli na Radę Pedagogiczną, która odbędzie się 29 i 30 sierpnia o godzinie 9:00.

 

 


"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje,

można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry.

Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować,

można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać.

Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować,

można także długo spać, bo nie trzeba rano wstać.

 Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami,

można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby."


 

 


NOWY REGULAMIN BOISKA!REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

W CHEŁMŻY

 


1. Boisko szkolne przeznaczone jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego, sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych, spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.


2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych odbywa się pod nadzorem nauczycieli lub innych uprawnionych osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów.


3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskuszkolnym należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

4. Stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych należy sprawdzać przed rozpoczęciem każdych

zajęć odbywających się na boisku szkolnym.


5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych boiska szkolnego lub urządzeń sportowych prowadzący zajęcia przerywa je i niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

 

6. Na terenie boiska szkolnego zabrania się:
- niszczenia sprzętu i urządzeń sportowych,

- wchodzenia na ogrodzenie szkoły oraz urządzenia sportowe,

- wieszania się na obręczach koszy oraz poprzeczkach bramek,

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających,
- zakłócania porządku oraz używania wulgaryzmów,
- zaśmiecania oraz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

-wprowadzania zwierząt,
- jazdy rowerem, motorowerem lub motocyklem,

- wjazdu samochodem.

 

7. Na  boisku  szkolnym  należy  zachowywać  się  w sposób kulturalny, respektując ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

8. Kategorycznie zabrania się wstępu na teren boiska szkolnego osobom pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających.

9. Szkoła Podstawowa Nr 5 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska szkolnego.

10. Szkoła Podstawowa Nr 5 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie będących uczniami szkoły, przebywających na terenie boiska szkolnego.

 

11. Szkoła  Podstawowa   Nr  5 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w  wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

12. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na boisku szkolnym przed lub po zakończeniu zajęć w szkole oraz wyrządzone przez nie szkody pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/.

13. W razie łamania postanowień niniejszego regulaminu dyrektor szkoły upoważnia pracowników obsługi do interwencji osobistej lub wezwania funkcjonariuszy straży miejskiej lub policji.

 

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z BOISKA SZKOLNEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

 

                                     

 


 

  

 


 

 

 


 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma